Exfoliators

ขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพ
เพื่อเผยผิวสว่างกระจ่างใส

เพื่ื่อผิวที่ดี ขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพออกไป
เพื่อปลุกความกระจ่างใสและฟื้นพลังให้กับผิวของคุณ