Formula for change
ความรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์

นอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของเราเช่นกัน เราพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นจากการตั้งเป้าหมายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อโลกให้ได้มากที่สุด

ภายในปี 2025:

100% ของบรรจุภัณฑ์รองของคลีนิกข์ จะต้องได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council (FSC)

75% ของบรรจุภัณฑ์ของคลีนิกข์ จะสามารถรีไซเคิล รีฟิล และนํากลับมาใช้ซ้ำได้

เราจะช่วยเพิ่มจำนวนการนำบรรจุภัณฑ์ของคลีนิกข์มาใช้ซ้ำในกลุ่มผู้บริโภค ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
 

ภายในปี 2025:

100% ของบรรจุภัณฑ์รองของคลีนิกข์ จะต้องได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council (FSC)

75% ของบรรจุภัณฑ์ของคลีนิกข์ จะสามารถรีไซเคิล รีฟิล และนํากลับมาใช้ซ้ำได้

เราจะช่วยเพิ่มจำนวนการนำบรรจุภัณฑ์ของคลีนิกข์มาใช้ซ้ำในกลุ่มผู้บริโภค ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
 

เพื่อโลก
ที่สะอาดขึ้น

ในปี 2020 เราได้เริ่มต้นนำบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าของเราอย่าง All about clean ที่ช่วยให้โลกสะอาดสมชื่ออีกด้วย

ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้มาจากพลาสติกจากพืช หรือวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภคของผู้บริโภคเอง (PCR) และเป็นพลาสติกที่ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลในการผลิตอีกด้วย

เพื่อโลก
ที่สะอาดขึ้น

ในปี 2020 เราได้เริ่มต้นนำบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าของเราอย่าง All about clean ที่ช่วยให้โลกสะอาดสมชื่ออีกด้วย

ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้มาจากพลาสติกจากพืช หรือวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภคของผู้บริโภคเอง (PCR) และเป็นพลาสติกที่ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลในการผลิตอีกด้วย

 

 

คลังคำศัพท์ด้านความยั่งยืนน่ารู้

คำศัพท์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บางคำอาจยากต่อการเข้าใจของผู้บริโภค – แต่เราจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น

โดยคำศัพท์ด้านความยั่งยืนของเรา เปรียบเสมือนข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณควรรู้

 

 
Recyclableการนำเอาบรรจุภัณฑ์ หรือวัตถุสิ่งของใดๆ มาผ่านกระบวนการปรับแต่ง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง
Refillableบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งที่สามารถเติมเข้าผลิตภัณฑ์เข้าไปใหม่ได้
Recycledการนำของเสีย หรือวัสดุที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อให้กลับมามีคุณภาพใกล้เคียงของเดิม หรือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
Recoverableการนำเอาวัสดุที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อให้เกิดเป็นพลังงาน
Life Cycle Assessmentกระบวนการวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์
PCR
post-consumer recycled product
การนําพลาสติกที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภคมาแล้ว เช่น ขวดพลาสติก มาผ่านกระบวนการทําความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
Plant-Derived Plasticการย่อยสลายวัสดุพลาสติกที่ผลิตจากแหล่งชีวมวลหมุนเวียน เช่น อ้อย
Responsibly Sourced
Paper Products
วัสดุหมุนเวียนชนิดแห้งจะถูกเก็บเกี่ยว-ผลิต-บรรจุ-และขนส่ง ผ่านการใช้แนวทางการจัดการที่ไม่กระทบต่อธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยใหม่ โดยกลุ่มผู้ผลิตจะต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองให้แน่ใจว่ามีกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้
Mechanical Recyclingการรีไซเคิลด้วยกระบวนการทางกล โดยการนำพลาสติกที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและขึ้นรูปเป็นสินค้าเพื่อใช้งานโดยตรง ซึ่งเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ได้จะเรียกว่า Post-Consumer Recycled (PCR) Plastic และมีการใช้งานโดยผสมกับพลาสติกใหม่และหรือปรับแต่งคุณสมบัติด้วยสารเติมแต่งเพื่อให้ได้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
Chemical Recyclingกระบวนการเปลี่ยนพอลิเมอร์ หรือขยะพลาสติกโดยกระบวนการทางเคมี เพื่อนำพลาสติกใหม่ที่ได้กลับมาผลิตเป็นเม็ดบรรจุภัณฑ์ใหม่
All About Recycling